1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona Odzież jest przygotowywania według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nie nosi oznak używania.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy: My Image Art ul. Słonecznikowa 12 05-532 Solec.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Odzieży do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: My Image Art ul. Słonecznikowa 12 05-532 Solec, lub elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres email: myimageart.mia@gmail.com Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę.
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 
SEKCJA REKLAMACJE:

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email:sklep@miabrandpl

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (+48) 512 22 77 22.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Odzieżą.
6. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy : My Image Art ul. Słonecznikowa 12 05-532 Solec
7. Jeżeli Odzież ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
9. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
12. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

13. W przypadku zakupu odzieży przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Odzieży Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.