REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MY – IMAGE-ART.COM Z DNIA 01.02.2019 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Sklep internetowym MY-IMAGE-ART ( zwany dalej „Sklep”) dostępnym jest pod adresem strony internetowej WWW.myimageart.e90.biz i należy do firmy My Image Art Monika Cieśluk, ul. Słonecznikowa 12, 05-532 Solec numer NIP: 118-017-34-63, telefon (+48) 512 22 77 22, email: myimageart.mia@gmail.com (dalej „ Sprzedawca”/ „Administrator”).
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny odzieżą (dalej „Odzież”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
3. Odzież może być również przygotowana na indywidualne zamówienie Klienta.
4. Ilość i rodzaj Odzieży oferowana w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Odzieży bez wad.
6. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium całego świata.
7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
8. Prezentowana na stronie Sklepu Odzież stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
9. Wszystkie ceny Odzieży zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

ROZDZIAŁ II – DEFINICJE

§ 2.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.myimageart.e90.biz w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,
2. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca” ), korzystającą ze Sklepu,
3. Odzież – oznacza rzeczy ruchome będące wszelkiego rodzaju odzieżą damską, wyprodukowaną przez Sprzedawcę w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta,  objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
4. Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Klient ma możliwość przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności.
5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.
8. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 3.

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:
1. przeglądarki internetowej typu Mozila Firefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
2. minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024×768 pikseli,
3. połączenia z siecią Internet,
4. aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
5. włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.

Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że:
1. zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
2. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem zamówienia,
4. ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera,

§ 5.

Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6.

Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.

§7.

1. Klient może składać Zamówienie za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie lub kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej email:

myimageart.mia@gmail.com

2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza zamówień przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są w dni robocze w godzinach 09.00 – 18.00.

4. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

5. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące czynności:
1. wybrać Odzież i jej rozmiar oraz użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
2. przejść do Koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy,
3. zaakceptować niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień,
4. użyć przycisku „PRZEJDŹ DALEJ” oraz uzupełnić dane osobowe obejmujące:
1. imię i nazwisko/ firmę (opcjonalnie),
2. adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
3. numer telefonu,
4. adres poczty elektronicznej email,
5. NIP (opcjonalnie)
5. na koniec użyć przycisku „ZAMÓW”.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionej Odzieży.

§8.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.
2. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.
3. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.

§9.

1. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
2. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
1. zwykły przelew (wpłata na konto)
2. płatność elektroniczne

3. Zwykły przelew należy wykonać na numer rachunku: ING Bank S.A. 08 1050 1025 1000 0092 8287 0360
4. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi:
1.  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 7792308495.
2. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L2449, Luxembourg. 

§10.

1. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera w trakcie składania Zamówienia lub na stronie Sklepu.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w formularzu zamówień adresu poczty elektronicznej Klienta, na który ma być przesyłany Newsletter i akceptacji oświadczenia.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej email: myimageart.mia@gmail.com

ROZDZIAŁ V DOSTAWA ODZIEŻY

§11.

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Odzieży z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia
2. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, jest dostępny w opisie wybranej Odzieży oraz w trakcie składania Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnie terminu realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.
5. Opłata za dostawę Odzieży jest dostępna w trakcie składania Zamówienia, w Sklepie oraz niniejszym Regulaminie.
6. Klient może skorzystać z dostępnych form dostawy:
– Paczkomat Inpost w cenie 12,99 zł na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, -Kurier DPD w cenie 16,00 zł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionej Odzieży za pośrednictwem:
1) Kuriera DPD wynosi 1 dzień roboczy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i do 3-5 dni na terenie reszty świata. Opłata za przesyłkę kurierską na terenie Polski wynosi 16,00 PLN,  a na terenie Europy i Reszty Świata cena będzie ustalana indywidulanie na podstawie obowiązującego cennika przewoźnika.

§12.

1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej i opłaconej Odzieży, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może:
1. przesłać ponownie Odzież
2. dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionej Odzieży po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego odpowiednio w wysokości określonej w § 13 ust. 2.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt odesłania Odzieży do Sprzedającego w wyniku nie odebrania jej przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 13 ust. 2.

§13.

1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Odzieży w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
2. Koszty dostawy Odzieży:
1. kurier DPD na terenie Polski – 16 zł, 4. kurier DHL na terenie Unii Europejskiej – 75 zł,
3. Ilości zamówionych sztuk Odzieży nie ma wpływu na koszt dostawy, który jest stały zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonywana jest wycena indywidualna.

§14.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiona Odzież jest przygotowywania według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nie nosi oznak używania.
4. Formularz odstąpieni od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Odzieży do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres email: myimageart.mia@gmail.com Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, jako oddzielny plik na dole głównej strony sklepu internetowego.
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

ROZDZIAŁ VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§15.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§16.

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: myimageart.mia@gmail.com

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (+48) 512 22 77 22.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Odzieżą.
6. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
7. Jeżeli Odzież ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
9. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
12. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

13. W przypadku zakupu odzieży przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Odzieży Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

§17.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

ROZDZIAŁ VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

§18.

1. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.
2. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres email, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).
4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Odzieży, a także statystycznych oraz marketingowych.
5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.
6. Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.
7. Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres email zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).
8. Administratorem Twoich danych osobowych będzie MY IMAGE ART  Monika Cieśluk , ul. Słonecznikowa 12, 05-532 Solec, adres e-mail: myimageart.mia@gmail.com. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”, „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§20.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.

§21.

1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.